Vyhledávání


Kontakt

Evžen Geyer
autorizovaný technik ČKAIT v oboru pozemní stavby

Liliová 6
250 73 Přezletice

+420 608 964 829

E-mail: witte@seznam.cz

Před zahájením stavby

– zadání zakázky
- výběr dodavatele stavby
- spolupráce s projektantem
- stavební  povolení

Stavební dozor v průběhu stavby
 
- kontrola prováděných prací dle projektové dokumentace
- operativní řešení konstrukčních detailů
- koordinace postupů řemesel v čase a prostoru
- kontrola zakrývaných konstrukcí
- fotodokumentace v průběhu výstavby
- organizace kontrolních dnů, kontrola harmonogramů
- přejímka jednotlivých etap výstavby
- účast na přejímce stavby,shromáždění listinných dokladů
  pro kolaudační řízení
- účast na přejímce stavby,shromáždění listinných dokladů
  pro kolaudační řízení,účast na kolaudačním řízení se
  Stavebním úřadem a orgány státní správy